Copyright

Todos os textos desta web están sometidos a dereitos  de propiedade intelectual e copyright pertencentes aos  seus correspondentes autores ou herdeiros dos mesmos, con excepción de aqueles que poidan ter pasado ao dominio público.

Os fragmentos de obras alleas ao autor desta web están debidamente identificados e atribuída a súa autoría e reproducense no exercicio do dereito de cita.

Os textos non atribuidos a autores concretos son propiedade de Miguel Vila Pernas e están registrados, ou en proceso, no Rexistro da Propiedade Intelectual.

Queda prohibida a reprodución de todos os contidos desta web para uso comercial. Para usos non comerciais é necesario solicitar e obter autorización previa a través do correo electrónico miguel [arroba] colineta [punto] com. En ningún caso se autorizará a reproducción de textos de autores distintos de Miguel Vila Pernas.